Breaking News

Error rendering macro 'rss' : java.io.IOException: Failed to recover from an exception: http://environmentalhealthnews.org/archives_rss.jsp?sm=&tn=1title%2Clede%2Cdescription%2Ctext%2Csubject%2Cpublishername%2Ccoverage%2Creporter&tv=toxicology&ss=1

Serbian Translation

Serbian Cyrillic and Serbian Latin Translation of Milestones of Toxicology

Overview 

The Serbian translation of the Milestones of toxicology poster into Serbian Cyrillic and Serbian Latin was coordinated by Danijela Đukić-Ćosić PhD, Department of Toxicology "Academic Danilo Soldatović", University of Belgrade – Faculty of Pharmacy.  Danijela  is currently working to translate "A Small Dose of Toxicology" into Serbian.   A pdf file of the Serbian Cyrillic version of the Milestones of Toxicology poster can be downloaded HERE.   A pdf file of the Serbian Latin version of the Milestones of Toxicology poster can be downloaded HERE.  The Latin alphabet of poster will be understood in Croatia and Montenegro, a translation of the Cyrillic alphabet in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, all former Yugoslav republics, and in Bulgaria, because the Bulgarian and Serbian languages are similar.  For more information about the Serbian language see Wikipedia Serbian Language.  

Serbian Cyrillic Translation of Milestones of Toxicology

Историјске прекретнице и открића у токсикологији

превела Данијела Ђукић-Ћосић*

A pdf file of the Serbian Cyrillic version of the Milestones of Toxicology poster can be downloaded HERE.

Знања о токсичним и лековитим својствима биљака, животиња и минерала миленијумима су обликовала нашу цивилизацију. Савремена токсикологија се заснива на значајним прекретницама и често случајним открићима и експериментима. Друштво се обликовало и управљало према информацијама које токсикологија пружа вековима. Ова постер презентација приказује развој њених различитих области и њихов утицај на цивилизацију кроз догађаје и открића која су у вези са науком о отровима. Развој токсикологије као науке прати се кроз бројне примере, а циљ је био и да се укаже на везу ове науке са другим научним и културним дисциплинама, укључујући религију, политику и државу. Токсикологија се развила у посебну научну дисциплину која окупља велики број научника, образовних установа, професионалних удружења и часописа. Иако је посебна научна дисциплина, токсикологија је мултидисциплинарна и обухвата различите области науке, попут хемије, физиологије и фармакологије. Позивамо вас да нам се придружите на овом путу открића и дате сугестије које су то најзначајније прекретнице и открића обележили развој токсикологије. Интерактивна верзија овог постера на енглеском језику доступна је на интернет адреси www.asmalldoseof.org.  

*Захваљујем се проф. др Весни Матовић и маг. фарм. Ани Алексић на помоћи и сугестијама током превода и доц. др Милици Мирић на лектури текста. 

 

Serbian Latin Translation of Milestones of Toxicology


Istorijske prekretnice i otkrića u toksikologiji

prevela Danijela Đukić-Ćosić*


A pdf file of the Serbian Latin version of the Milestones of Toxicology poster can be downloaded HERE.

Znanja o toksičnim i lekovitim svojstvima biljaka, životinja i minerala milenijumima su oblikovala našu civilizaciju. Savremena toksikologija se zasniva na značajnim prekretnicama i često slučajnim otkrićima i eksperimentima. Društvo se oblikovalo i upravljalo prema informacijama koje toksikologija pruža vekovima. Ova poster prezentacija prikazuje razvoj njenih različitih oblasti i njihov uticaj na civilizaciju kroz događaje i otkrića koja su u vezi sa naukom o otrovima. Razvoj toksikologije kao nauke prati se kroz brojne primere, a cilj je bio i da se ukaže na vezu ove nauke sa drugim naučnim i kulturnim disciplinama, uključujući religiju, politiku i državu. Toksikologija se razvila u posebnu naučnu disciplinu koja okuplja veliki broj naučnika, obrazovnih ustanova, profesionalnih udruženja i časopisa. Iako je posebna naučna disciplina, toksikologija je multidisciplinarna i obuhvata različite oblasti nauke, poput hemije, fiziologije i farmakologije. Pozivamo vas da nam se pridružite na ovom putu otkrića i date sugestije koje su to najznačajnije prekretnice i otkrića obeležili razvoj toksikologije. Interaktivna verzija ovog postera na engleskom jeziku dostupna je na internet adresi www.asmalldoseof.org.  

*Zahvaljujem se prof. dr Vesni Matović i mag. farm. Ani Aleksić na pomoći i sugestijama tokom prevoda i doc. dr Milici Mirić na lekturi teksta. 

 
 

 

 

 

 

  • No labels